اسیدسیتریک

اسید سیتریک

اسید-آسکوربیک

اسید آسکوربیک

اسیدفسفریک

اسید فسفریک

اسیدلاکتیک

اسید لاکتیک

سیترات-سدیم

سیترات سدیم

سیترات-پتاسیم

سیترات پتاسیم

پیروفسفات

سدیم اسید پیروفسفات

اسیدتارتاریک

اسید تارتاریک